รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564

เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page