องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

บ้านกระเดียน หมู่ที่ 1 ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130 โทร. 045-953631 , 045-953630 โทรสาร. 045-953631