แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เขียนโดย Super User 43
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน เขียนโดย Super User 54
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 69
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล เขียนโดย Super User 23
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เขียนโดย Super User 89
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 เขียนโดย Super User 23
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 60
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User 31
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 35
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 43

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: