พนักงานส่วนตำบล

     saisith    
   

             นายสายสิทธิ์  ไท้ทอง

                ปลัด อบต.

   
          สำนักงานปลัด                กองคลัง

         

               กองช่าง  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 img047  img045   avatar00 img035
         นางปุณยนุช  บุญเลิศ         นางสาวสุธินี  โอษฐิเวช                       ว่าง           นายภูเบศ  จัมปะโสม
              หัวหน้าสำนักปลัด           ผู้อำนวยการกองคลัง               ผู้อำนวยการกองช่าง         ผู้อำนวยการกองการศึกษา
img043  img046    img041  avatar00

          นางสมจิตร  คูณคำ

      นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

         นางมะลิวัลย์  กองทอง

   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

               นายธนกร  พึ่งนา

          นายช่างโยธาชำนาญงาน

         นางสาวรวิวรรณ์  งามสนิท

          ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 img036  avatar00    015 resize  img037

         นางดวงนภา  บุตรแก้ว

      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

        นางสาวจิราภรณ์  เวชสาร

       นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

         นายประสิทธิ์  พันธ์สุวรรณ

             ผู้ช่วยนายช่างโยธา

          นางสาวปราณี  กันภัย

                      ครู

 img034  img040    img044  img032

         นายศุภกฤต  สกุลว่องไว

      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

               ปฏิบัติการ

          นางสาวลำไพ  สุดหล้า

      เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

           นายศราวุธ  โทนผุย

           ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

          นางณัฐวรรณ  เดชภูงา

                      ครู

 img042  img038      img033

           นางนัฎฐินัน  ทองจำรัส

           ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

         นายปานเทพ  พันธ์สุวรรณ

         เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

   

          นางจิรัชญา  สิงห์กล้า

                     ครู 

 0107 resize  img049      img039

      นางสาวสุกัลยา  หาระสาร

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

      นางสาวเจษฎาพร  จันทร์หอม

     ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

   

        นางสาววัลลภา  วารีพัฒน์

                     ครู

 016 resize        020 resize

          นายจีระศักดิ์  วรรณลี

        ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

     

             นางเจนจิรา  ศิริ

            ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์

 img048        026 resize

           นายวีระชน  ศรีอ่อน

      ผู้ช่วยเพจ้าพนักงานป้องกัน

       และบรรเทาสาธารณะภัย

     

          นางสนทะลา  วรรณลี

             ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์

 img050        019 resize

            นางสาวภาวินี  อินสี

         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

     

        นางทิพประภา  ลักขนัติ

           ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 017 resize        025 resize

          นายวิไล  พันธ์สุวรรณ

              นักการภารโรง

     

          นางนงรักษ์  ถุระพัฒน์

             ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 avatar00        021 resize

           นายบุญฤทธิ์  วรรณวัติ

               พนักงานขับรถ

     

            นางจงกล  พิมราช

            ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

         avatar00
       

           นางสาวนิลุบล  มีดี

                 ผู้ดูแลเด็ก

         

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: