คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

 

 

 

 

  

 avatar

 

-ว่าง-

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

 

avatar

 

-ว่าง-

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

 

avatar

 

 

 

-ว่าง-

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

 

avatar

 

 

-ว่าง-

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: