คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

นายก2

 

นายวุฒิชัย  อินทร์แก้ว

นายกองค์การบรหารส่วนตำบลกระเดียน

 

 

รองนายก1

 

นางมานุณี  วิลาวรรณ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

 

รองนายก2

 

นายทวีศักดิ์  พืชหมอ

รองนายกองคืการบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสัมฤทธิ์  ใจเด็ด

เลขานุการนายก

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: