คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

 

 

   

 img083

 นายโชคชัย  หล้าเพ็ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

เบอร์โทรติดต่อ 089-2806196

 

 

  

img071

 นายประภาส  เนตรักษ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

เบอร์โทรติดต่อ 090 - 4962889

 

 

  

img072

  นางใหม  โสมมา

 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

เบอร์โทรติดต่อ 088-3555218

 

 

 

 img073

 นางสาวสุนทรี  บุตราษฎร์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

เบอร์โทรติดต่อ 064-4132931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: