สมาชิกสภา อบต.

 

สมาชิกสภาองค์การบรหารส่วนตำบลกระเดียน

 

ประธาน

 

 

นายสรสิน  พิมสาร

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

รองประธาน

 

นายสำเริง  ไชยมา

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

001 resize

 

นายสายสิทธิ์  ไท้ทอง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

ม.1 ม.2.1 ม.2

นายวิทยา  อินสี

ส.อบต.ม.1

 

นางลำยอง  โทนผุย

ส.อบต.ม.2

 

นางสาวศรัญญาพร  ถ้ำหิน

ส.อบต.ม.2

 

ม.3.1

 

ม.3 ม.4.1

นายบุญมี  ยิ่งยง

ส.อบต.ม.3

 

นางสาวเกศมณี  ไม้น้อย

ส.อบต.ม.3

 

นายธวัช  จันทร์สิงห์

ส.อบต.ม.4

 

ม.4 ม.5.2 ม.5

นายวัฒนา  พรมภักดี

ศ.อบต.ม.4

 

นายวิจักษ์  ศรีลับศรี

ส.อบต.ม.5

 

นายสุนธรณ์  พืชหมอ

ส.อบต.ม.5

 

 ม.6  ม.7.1 ม.7 

 นางบุญหนา  โพธิ์ใต้

ส.อบต.ม.6

 

 นายประภาส  เนตรักษ์

ส.อบต.ม.7

 

 นายวิทยา  โลมรัตน์

ส.อบต.ม.7

 

 ม.8.2  ม.8 ม.9.1 

 นายสุนา  พันแสน

ส.อบต.ม.8

 

 นางประไพ  สอนแสง

ส.อบต.ม.8

 

นางสาวพิสมัย  แก่นจันทร์

ส.อบต.ม.9

 

   ม.9  
 

 นางสาววัลงาม  พิมสาร

ส.อบต.ม.9

 

 
   
     
   
     
     
      
     
     
     

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: