สมาชิกสภา อบต.

 

สมาชิกสภาองค์การบรหารส่วนตำบลกระเดียน

 

 

2

 นายสมพาง  วรรณลี

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

  

 7

นายบรรจง  วรรณลี

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

 

001 resize

 นายสายสิทธิ์  ไท้ทอง

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

1 3 4

นายสถิตย์  กิ่งสกุล

ส.อบต.ม.1

 

นางสาวเกศมณี  ไม้น้อย

ส.อบต.ม.3

 

นายทศพล  ศิลปศาสตร์

ส.อบต.ม.4

 

 

 5

6 8

นายสุพรรณ  สอนแสง

ส.อบต.ม.5

 

นายวิชัย  โพธา

ส.อบต.ม.6

 

นายสุนา  พันแสน

ส.อบต.ม.8

 

  9  

 

 

นายสฤษดิ์  ลักขนัติ

ส.อบต.ม.9

 

 

 

     
   
     
   
     
     
      
     

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: