สมาชิกสภา อบต.

 

สมาชิกสภาองค์การบรหารส่วนตำบลกระเดียน

 

avatar

 

 

-ว่าง-

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

 

 avatar

- ว่าง -

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

avatar

 

- ว่าง -

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

avatar avatar avatar

-ว่าง

ส.อบต.ม.1

 

-ว่าง-

ส.อบต.ม.2

 

-ว่าง-

ส.อบต.ม.3

 

 

 avatar

avatar avatar

-ว่าง-

ส.อบต.ม.4

 

-ว่าง-

ส.อบต.ม.5

 

-ว่าง-

ส.อบต.ม.6

 

avatar avatar avatar

-ว่าง-

ศ.อบต.ม.7

 

-ว่าง-

ส.อบต.ม.8

 

-ว่าง-

ส.อบต.ม.9

 

     
   
     
   
     
     
      
     

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: