ข้อมูลทั่วไป / อำนาจหน้าที่

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน อบต. ตำบลกระเดียน

 

ที่ตั้ง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียนตั้งอยู่เลขที่  -  หมู่ 1  ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล   จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์  34130   โทรศัพท์ 0-4523-5166 , 0-4523-5025  โทรสาร  0-4523-5166

ระยะทางห่างจากอำเภอตระการพืชผลประมาณ  5  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  7  นาที

ส่วนระยะทางห่างจาก  จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ  52  กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  50  นาที

 

ประวัติความเป็นมาของตำบล

          ตำบลกระเดียน ตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี  พ.ศ.  2325  ชนกลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานคือ  กลุ่มชนที่อพยพมาจาก

หนองบัวลุ่มภู  (จังหวัดหนองบัวลำภูในปัจจุบัน)  มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านกระเบียน  สาเหตุที่เรียกว่า  บ้านกระเบียน  นั้น

เรียกตามชื่อ ของใช้ในครัวเรือน  คือ  “กระเบียน”  เนื่องจาก ในหมู่บ้านมีไม้ไผ่จำนวนมาก  ประชาชนนิยมนำมาทำเครื่อง

จักสานต่างๆ  อาทิ   กระด้ง  หวด  ไซ  ข้อง  ตะกร้า  กระเบียน   กระบุง  หมวก  กะทอ  ฯลฯ  ต่อมาภายหลังเรียกชื่อผิด

เพี้ยน   จาก  “กระเบียน”  เป็น  กระเดียน”  และเรียก  “กระเดียน” มาจนถึงปัจจุบัน 

 

อาณาเขต

   ทิศเหนือ    ติดต่อกับ  ตำบลบ้านแดง      อำเภอตระการพืชผล        จังหวัดอุบลราชธานี


   ทิศใต้       ติดต่อกับ      ตำบลกุศกร       อำเภอตระการพืชผล       จังหวัดอุบลราชธานี


  
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  ตำบลโนนกุง    อำเภอตระการพืชผล       จังหวัดอุบลราชธานี


   ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ ตำบลคำเจริญ    อำเภอตระการพืชผล       จังหวัดอุบลราชธานี  

 

สภาพภูมิประเทศ

 

           สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลเป็นที่ราบลุ่มบริเวณกว้าง  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการเพาะปลูก  

เกษตรกรรม  มีสภาพอากาศร้อนเกือบตลอดปี อากาศหนาวจะอยู่ในระยะเวลาที่สั้นมาก  ฤดูฝนจะตกชุก

ประชากร

 

       องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน  มีหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น  9  หมู่บ้าน    

ปัจจุบันจำนวนประชากรที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนราษฎร์  รวมทั้งสิ้น  4,648  คน            จำนวน  1,148  ครัวเรือน

 

 

                                                                         วิสัยทัศน์

“ เกษตรปลอดสารพิษ   หมู่บ้านปลอดยาเสพติด  เศรษฐกิจก้าวหน้า   เน้นการศึกษา  พัฒนาสังคม คมนาคมสะดวก”

 

                                                    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

             องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถดำเนินการไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้โดยกำหนดยุทธศาสตร์หลักไว้  

๖   ยุทธศาสตร์ ๒๑   แนวทาง ดังนี้

         ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 กลยุทธ์/แนวทาง

 ๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อรางระบายน้ำ

 ๑.๒  ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

 ๑.๓  พัฒนาระบบจราจร จัดทำป้ายบอกเขตและป้ายซอยต่างๆ

 ๑.๔  วางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสม

 ๑.๕  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 กลยุทธ์/แนวทาง

 ๒.๑ พัฒนาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขความยากจน

 ๒.๒ ส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

 ๒.๓ ส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรม

 ๒.๔ ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย

 ๒.๕ พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

        ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 กลยุทธ์/แนวทาง

 ๓.๑ ก่อสร้าง/ขุดลอกคลองและซ่อมแซมฝายน้ำล้น

 ๓.๒ การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

 ๓.๓ การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร และการประมง

 กลยุทธ์/แนวทาง

 ๔.๑ส่งเสริม/สนับสนุนอาชีพทางการเกษตร

 ๔.๒ส่งเสริม/สนับสนุนอาชีพทางการประมง

        ยุทธศาสตร์การบริหาราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 กลยุทธ์/แนวทาง

 ๕.๑ สนับสนุนกระบวนการประชาสังคมทุกระดับ

 ๕.๒ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 ๕.๓ ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้บริการประชาชน

 ๕.๔ จัดทำฐานข้อมูลชุมชนและประชุมประชาคม

        ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม

กลยุทธ์/แนวทาง

๖.๑ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ชุมชน

๖.๓ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันของชาติ

 เป้าหมาย/เป้าประสงค์

           ๑.   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข

           ๒.   การมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           ๓.   มูลค่าการค้า การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

           ๔.   การผลิตข้าวหอมมะลิและพืชเศรษฐกิจอื่นให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ปลอดสารพิษ

           ๕.   การส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยการผลิตภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

           ๖.   ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

           ๗.   การมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)

 1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
 2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้
  1. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
  2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
  4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
  7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
 3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
  1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
  2. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
  3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
  4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
  5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
  6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
  7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
  8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
  9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
  10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
  11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
  12. การท่องเที่ยว
  13. การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง

นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: