ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน อบต. ตำบลกระเดียน

 

ที่ตั้ง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียนตั้งอยู่เลขที่  -  หมู่ 1  ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล   จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์  34130   โทรศัพท์ 0-4523-5166 , 0-4523-5025  โทรสาร  0-4523-5166

ระยะทางห่างจากอำเภอตระการพืชผลประมาณ  5  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  7  นาที

ส่วนระยะทางห่างจาก  จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ  52  กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  50  นาที

 

ประวัติความเป็นมาของตำบล

          ตำบลกระเดียน ตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี  พ.ศ.  2325  ชนกลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานคือ  กลุ่มชนที่อพยพมาจาก

หนองบัวลุ่มภู  (จังหวัดหนองบัวลำภูในปัจจุบัน)  มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านกระเบียน  สาเหตุที่เรียกว่า  บ้านกระเบียน  นั้น

เรียกตามชื่อ ของใช้ในครัวเรือน  คือ  “กระเบียน”  เนื่องจาก ในหมู่บ้านมีไม้ไผ่จำนวนมาก  ประชาชนนิยมนำมาทำเครื่อง

จักสานต่างๆ  อาทิ   กระด้ง  หวด  ไซ  ข้อง  ตะกร้า  กระเบียน   กระบุง  หมวก  กะทอ  ฯลฯ  ต่อมาภายหลังเรียกชื่อผิด

เพี้ยน   จาก  “กระเบียน”  เป็น  กระเดียน”  และเรียก  “กระเดียน” มาจนถึงปัจจุบัน 

 

อาณาเขต

   ทิศเหนือ    ติดต่อกับ  ตำบลบ้านแดง      อำเภอตระการพืชผล        จังหวัดอุบลราชธานี


   ทิศใต้       ติดต่อกับ      ตำบลกุศกร       อำเภอตระการพืชผล       จังหวัดอุบลราชธานี


  
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  ตำบลโนนกุง    อำเภอตระการพืชผล       จังหวัดอุบลราชธานี


   ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ ตำบลคำเจริญ    อำเภอตระการพืชผล       จังหวัดอุบลราชธานี  

 

สภาพภูมิประเทศ

 

           สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลเป็นที่ราบลุ่มบริเวณกว้าง  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการเพาะปลูก  

เกษตรกรรม  มีสภาพอากาศร้อนเกือบตลอดปี อากาศหนาวจะอยู่ในระยะเวลาที่สั้นมาก  ฤดูฝนจะตกชุก

ประชากร

 

       องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน  มีหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น  9  หมู่บ้าน    

ปัจจุบันจำนวนประชากรที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนราษฎร์  รวมทั้งสิ้น  4,648  คน            จำนวน  1,148  ครัวเรือน

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: