ระเบียบ/กฎหมาย

 

- ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  >>> ดาวน์โหลด

 

- ระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 >>> ดาวน์โหลด

 

- ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 >>> ดาวน์โหลด

 

- ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561    >>>ดาวน์โหลด

 

- ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  >>> ดาวน์โหลด

 

- ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  >>> ดาวน์โหลด

 

- ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 >>> ดาวน์โหลด

 

 

 

 

 งานบริหารงานบุคคล

 

-  หลักเกรณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 >>>ดาวน์โหลด

 

หลักเกรณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดกอง สำนัก หรือส่สนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

   ขององค์การบริหารส่วนตำบล พศ. 2563 >>> ดาวน์โหลด

 

-  หลักเกรณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563   >>>ดาวน์โหลด

 

-  หลักเกรณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป

และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 >>> ดาวน์โหลด

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: