รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

 

logo250

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

เรื่อง  งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ 

 

v

v

v

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: