หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

logo250

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

ประจำปีงบประมาณ  2564

 

 หลักเกณฑฺ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

การพัฒนาบุคคลากร

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลากร

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

   

 

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: