มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

logo250

 

 

 

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินวานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment :ITA)

ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

มาตรการป้องกันการรับสินบน

 

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

 

 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: