รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2560

3 n

 

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 

ของ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

อำเภอตระการพืชผล  จังวัดอุบลราชธานี

 

V

V

V

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: