แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ

 

 

 

logo3

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ 

(พ.ศ. 2561-2564)

 

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: