ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1

SAM 361333

 

 

ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  1 บ้านกระเดียน

 

ขนาด 0.30 x 1.00  เมตร  ยาว  89.00  เมตร  พร้อมบ่อพัก  และยาแนว

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: