ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.

SAM 1969

 

 

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกระเดียน  หมุู่ที่  2  ซอยบ้านนางจงจิตร  เสี้ยวทอง

ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  47.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า  188 ตารางเมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

v

v

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาหว้า  หมู่ที่  3  ซอยบ้านนายทองมี  จันทร์มานิตย์

ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  40.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า  120 ตารางเมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

 

v

v

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านนาหว้า หมู่ที่  3  ซอยบ้านนายที  สงวนพิมพ์

ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  20.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า  60 ตารางเมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

 

 

v

 

v

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเล้ากลาง  หมู่ที่  4  ซอยบ้านนายทองมี  จันทร์มานิตย์

ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  47.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า  188 ตารางเมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

  

v

v

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: