ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ทิศตะวันตกบ้าน)

 

 

 

 SAM 1969

 

ราคากลางโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  

พื้นที่ไม่น้อยกว่า  200  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

บ้านเวียง  หมู่ที่  5  ตำบลกระเดียน

(ทิศตะวันตกบ้าน)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: