ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (เส้นไปโรงสีนายสุบิน)

 

 

SAM 1969

 

 

ราคากลางโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  47  เมตร  หนา  0.15  เมตร  

พื้นที่ไม่น้อยกว่า  188  ตารางเมตร 

และวางท่อ คสล. ขนาด 0.30 x 1.00  เมตร  จำนวน  5  ท่อน

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

บ้านชาติ  หมู่ที่  7  ตำบลกระเดียน (เส้นไปโรงสีนายสุบิน  อินสี)

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: