ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์

อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัดติยราชนารี

 

ในระหว่างวันที่ 19 - 29  พฤษภาคม 2563  

 

52147 resize

 

52153 resize

 

52158 resize

 

52148 resize

 

52154 resize

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: