การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564

 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

 

ได้ประกาศเจตนารมย์ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ไม่กระทำการทุจริต  จะยึดมั่นในความยุติธรรม

ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตน  มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตทุกรูปแบบ

น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต

เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2564  ณ  ห้องประุชมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน   

 

35592

 

35578

 

 

 

 

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ

และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

v

v

v

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

 

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: