โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน

           องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน  ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 

ผู้ช่วยผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง 

และบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

ระหว่างวันที่ 18 - 19  มีนาคม  2564  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน  

โดยมี  นายวุฒิชัย  อินทร์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน  เป็นประประธานในพิธี 

 

พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์

ข้าพเจ้า  นายวุฒิชัย  อินทร์แก้ว  และคณะ

ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า  จะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ไม่กระทำการทุจริต  จะยึดมั่นในความยุติธรรม

ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตน  มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตทุกรูปแบบ

น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต

 

35578

 

35593

 

35602

 

35614

 

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: