ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

         เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2564  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การริหารส่วนตำบลกระเดียน 

  

 ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 

 

 โดยมี  นายวุฒิชัย  อินทร์แก้ว  นากองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน  เป็นประธานในการประชุม

 

35337 resize

 

 

35336 resize

 

 

35338 resize

 

35341 resize

 

35335 resize

 

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: