โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการทำขนมครองแครง

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน  และผู้สนใจทั่วไป หลักสูตรการทำขนมครองแครง

เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2562  ณ  ห้องประชุมองค๋การบริหารส่วนตำบลกระเดียน 

โดยมีนายวุฒิชัย  อินทร์แก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน  เป็นประธานในพิธีเปิด

 

485909

 

485911

 

485915

 

485917

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: