ประชุมพิจารณาออกข้อบัญญัติ ฯ การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการพิจารณายกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2563

 

 

ในวันที่  29  พฤษภาคม  2563 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน 

โดยมี นายวุฒิชัย  อินทร์แก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน  เป็นประธาน

 

75126 resize

 

 

75127 resize

 

75128 resize

 

75125 resize

 

 

 

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: