ประชุมคณะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

นายวุฒิชัย  อินทร์แก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน  ประธานคณะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒานาท้องถิ่น (2561-2565)

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  วันที่  12  มิถุนายน  2563 

 

พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์

 

ข้าพเจ้า  นายวุฒิชัย  อินทร์แก้ว  

ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า  จะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ไม่กระทำการทุจริต  จะยคดมั่นในความยุติธรรม

ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตน  มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตทุกรูปแบบ

น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีิวต

 

 

IMG20190319094949 resize

 

IMG20190319095036 resize

 

 

IMG20190319104821 resize

 

IMG20190319115305 resize

 

IMG20190319115359 resize

 

 

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: