ประชุมคณะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

นายวุฒิชัย  อินทร์แก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน  ประธานคณะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒาท้องถิ่น เมื่อวันที่  19  มีนาคม  2562  พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์

 

ข้าพเจ้า  นายวุฒิชัย  อินทร์แก้ว  

ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า  จะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ไม่กระทำการทุจริต  จะยคดมั่นในความยุติธรรม

ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตน  มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตทุกรูปแบบ

น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีิวต

 

 

IMG20190319094949 resize

 

IMG20190319095036 resize

 

 

IMG20190319104821 resize

 

IMG20190319115305 resize

 

IMG20190319115359 resize

 

 

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: