ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

นายวุฒิชัย  อินทร์แก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  พนักงาน 

สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน 

ออกประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน  เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  และรับฟังปัญหาความต้องการของประชนในตำบล

เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานในอนาคต

 

 

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: