โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิิการ และผู้ด้อยโอกาส

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน  จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส

ประจำปี  2562  วันที่  4  เมษายน  2562 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน  

วิทยากรบรรยาย  โดย  นายวิรุฬห์  ศรีมาชัย  ตำหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมตำบลกระเดียน

2135 resize

 

 

2139 resize

 

226520 resize

 

2127 resize

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: