แสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต

 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน  

นำโดย 
นายวุฒิชัย  อินทร์แก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

พร้อมคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงานส่วนตำบล 
ร่วมประกาศแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต

 

  

120968

 

120971

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: