"โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เสริมผิวแอสฟัลติกส์) บ้านกระเดียน-บ้านชาติ

 

 

 

4794 1280x960

 

"โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เสริมผิวแอสฟัลติกส์) บ้านกระเดียน-บ้านชาติ

 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง  6  เมตร  ยาว  400  เมตร  วงเงิน  -    บาท  งบประมาณเงินเหลือ

จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ปี  2558"

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: