ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563

ปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน 

ได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่  3  กรกฎาคม  2563

ณ หน้าวัดราษฎร์ประดิษฐ์ บ้านกระเดียน  บริเวณสวนมอญบ้านชาติ

และที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้านในตำบลกระเดียน

 

76757 resize

 

  

76774 resize

 

76769 resize

 

52550 resize

 

 

52555 resize

 

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: